Hướng dẫn chia sẻ bài viết từ Shop (cửa hàng) trên page vào group trên VFP Pro

Các bài viết trên Shop (cửa hàng) trên page chúng ta muốn chia sẻ vào các group hay lên tường cá nhân vẫn dùng cách chia sẻ vào group cách 1 (link hướng dẫn:  https://www.youtube.com/watch?v=EUziTT5tVV4 )

Lưu ý các chỉ số cấu hình như sau:

+ Appid = 1430879750474748
+ S = 63
+ P0=PAGE_ID
+ P1=POST_ID

ví dụ cụ thể: Mình chia sẻ bài viết này https://www.facebook.com/commerce/products/1146344888753209/

thì sẽ cấu hình như sau: (ảnh minh họa)
+ Appid = 1430879750474748
+ S = 63
+ P0=141111155944752
+ P1=1146344888753209

Khi chia sẻ bài viết từ Shop (cửa hàng) thì bài viết dc hiển thịn sẽ nhìn khá đẹp - trên đó có tên sản phẩm + giá + các ảnh
Nếu chúng ta bán sản phẩm có nhiều ảnh - nên tạo ra 1 bài viết trên shop rồi chia sẻ bài viết này vào nhóm - nhìn sẽ đẹp hơn nhiều so với 1 album