Giải mã Captcha: de-captcher.com

 

Không phải mất thời gian gõ từng mã captcha. Tự vượt qua các forum có mã captcha.

Báo giá giải mã Captcha: de-captcher.com:

Gói

Giá

5.000 CAPTCHAs

       300.000VNĐ

15.000 CAPTCHAs

       850.000VNĐ

25.000 CAPTCHAs

   1.400.000 VNĐ